wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Bezrobotni / Świadczenia / Wysokość świadczeń
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Wysokość świadczeń

 

Zmiany obowiązują od 01.06.2010

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH PRZED 01.02.2009
STAWKABRUTTONETTO
80%476,20434,85
100%595,20526,63
120%714,30623,01

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH PO 01.02.2009
PIERWSZE TRZY MIESIĄCE ZASIŁKU SKŁADKAPODATEKBRUTTONETTO
80%53,4315,00593,70525,27
100%66,7930,00742,10645,31
120%80,1545,00890,60765,45
 
KOLEJNE MIESIĄCE ZASIŁKU    SKŁADKAPODATEKBRUTTONETTO

80%

37,551,00466,20427,65
100%52,4413,00582,70571,26
120%62,9425,00699,30611,36

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW I DODATKÓW OD 01.06.2010
STYPENDIUM DLA BEZROBOTNYCHSTAWKA BRUTTOSTAWKA NETTO
STAŻ890,60765,45
SZKOLENIE890,60120% ZASIŁKU/ZA 150 GODZ. SZKOLENIA
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH890,60120% ZASIŁKU/ZA 150 GODZ. SZKOLENIA
Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI742,10645,31
DADATEK AKTYWIZACYJNY371,10304,10

 Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy:

 1. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 % kwoty zasiłku,
 2. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 100 % kwoty zasiłku,
 3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 % kwoty zasiłku.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się:

 1. Okresy zatrudnienia i osiągania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresach tych nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni
 2. Okresy wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągania z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. Okresy świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo okresy współpracy przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 4. Okresy opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub okresy współpracy, gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 5. Okresy wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 6. Okresy wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 7. Okresy opłacania składki na Fundusz Pracy, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym:
  1.  
   • członkiem Unii Europejskiej 
   • członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej 
   • stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
 8. Okresy zatrudnienia za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, gdy osoba przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 9. Inne okresy zatrudnienia, pełnienia służby lub wykonywania innej pracy zarobkowej i osiągania wynagrodzenie lub dochodu, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 10. Okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także okresy odbywania służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.11));
 11. Okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 12. Okresy nie wymienione w wcześniej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 13. Okresy zatrudnienia w państwach będących: członkiem Unii Europejskiej, członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należącego do Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi - na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej,
 14. Okresy pobierania gwarantowanego zasiłku
 15. Zasiłku okresowego,
 16. Okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 
 17. Okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji,
 18. Okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:
  1.  
   • w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w pkt 1 - 9, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
   • na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.
 19. Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych przypadające przed dniem 1 grudnia 1991 r..
 20. Okresy urlopów bezpłatnych udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259, z 1991 r. Nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. Nr 99, poz. 452), a także przypadający bezpośrednio po zakończeniu tego urlopu okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, jeżeli pracownik podjął zatrudnienie u macierzystego pracodawcy w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.
 21. Okresy zatrudnienia za granicą pracownika, który nie pozostawał w stosunku pracy przed skierowaniem do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 14. Dotyczy to także pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres skierowania do pracy za granicą, a który nie podjął pracy u macierzystego pracodawcy po zakończeniu pracy za granicą lub podjął pracę u macierzystego pracodawcy, lecz po upływie terminu przewidzianego w rozporządzeniu,
 22. Okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów;
 23. Okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę
 24. Okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania,
 25. Okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie będącym: członkiem Unii Europejskiej, członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należącego do Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.
Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x