wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Bezrobotni / Status bezrobotnego / Obowiązki osoby bezrobotnej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Obowiązki osoby bezrobotnej

 
Bezrobotny ma obowiązek:
 1. Zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
 2. Przyjęcia przedstawionej przez urząd propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub propozycji innej pracy zarobkowej (tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 3. Przyjęcia przedstawionej przez urząd propozycji udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.
 4. Przyjęcia przedstawionej przez urząd propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
 5. Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 6. Rozliczenie skierowania w terminie wyznaczonym w „Skierowaniu do pracy".
 7. Zawiadomienia w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo prawa do zasiłku, np. emerytury, renty, zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej,
 8. Powiadomienia urzędu pracy o wyjeździe za granicę (bez względu na przyczynę wyjazdu) oraz powiadomienia urzędu pracy o każdej innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia;
 9. Powiadomienia urzędu pracy o wszelkich zmianach danych osobowych w tym, dowodu tożsamości; 1
 10. Zawiadomienia powiatowego urzędu pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany, o każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu,
 11. Składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. Przychody - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. najem, dzierżawa;
 12. Zwrotu otrzymanego zasiłku, stypendium lub innego świadczenia pieniężnego finansowanego z Funduszu Pracy w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosownych potrąceń.
 13. Zwrotu kosztów w przypadku nie ukończenia szkolenia, przerwania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych z własnej winy.
 14. Zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 15. Powiadomienia urzędu pracy o czasowej niezdolności do pracy w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA)oraz dostarczeniu zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.


Skutki nie przestrzegania obowiązków przez bezrobotnego

1. Nie stawienie się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie do 7 dni uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy.

2. Odmowa przyjęcia przedstawionej przez urząd propozycji odpowiedniego: zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych lub robót publicznych, propozycji udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych albo odmowa udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

3. Odmowa poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy powoduje utratę statusu bezrobotnego

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

4. Nie rozliczenie skierowania w terminie wyznaczonym w „Skierowaniu do pracy". powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres

 • 120 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz pierwszy,
 • 180 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz drugi,
 • 270 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz trzeci i każdy kolejny

5. Bezrobotny, który nie zawiadomił w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

6. Przerwanie z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz pierwszy,
 • 180 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz drugi,
 • 270 dni w przypadku, gdy zdarzenie nastąpi po raz trzeci i każdy kolejny

7. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

8. Bezrobotny, z wyjątkiem bezrobotnego odbywającego leczenie w zamkniętym ośrodku odwykowym, który nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA). zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia

Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x