wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Centrum Aktywizacji Zawodowej / Szkolenia
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Szkolenia

 

SZKOLENIA

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

 

Szkolenia kierowane są do:
1. osób zarejestrowanych jako bezrobotne
2. osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które:

-są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
-są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
-otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
socjalny, określone w odrębnych przepisach,
-uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie
integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
-są żołnierzami rezerwy,
-pobierają rentę szkoleniową,
-pobierają świadczenie szkoleniowe,
-podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika,

jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
-są cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 


Szkolenia grupowe - organizowane w oparciu o plan szkoleń sporządzany na okres jednego roku. Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie grupowe poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez urząd formularzach.

 

Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie, poprzez złożenie wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z uzasadnieniem celowości odbycia wskazanego szkolenia.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o wskazane szkolenie preferowane będą osoby, które przedstawią oświadczenie/deklarację pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej, po ukończeniu tego szkolenia lub osoby, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY SKIEROWANEJ NA SZKOLENIE


Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.


Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy

Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

 

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

 

Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu z wyjątkiem nieobecności z tytułu choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim (na druku ZUS ZLA).

Poszukującemu pracy, o którym mowa w art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w trakcie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

W przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

 

Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być na nie skierowana po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w ostatnich 3 latach w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy lub o udziale w takim szkoleniu w ostatnich 3 latach, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia nie przekroczyła 10- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Do kosztów szkolenia zalicza się: 

-uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
-koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art.41 ust 3b ustawy

-koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, także zakwaterowania i wyżywienia,

-koszty badan lekarskich i psychologicznych

-koszty egzaminów i uzyskania licencji.

 

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionego powodu przyjęcia propozycji szkolenia zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:
120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

180 dni w przypadku drugiej odmowy,

270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Bezrobotny który z własnej winy przerwał szkolenie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na wyżej wskazany okres od dnia przerwania szkolenia.

Bezrobotny, który po skierowaniu nie podjął szkolenia zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej na wyżej wskazany okres od następnego dnia po dniu skierowania.

Poszukujący pracy, który nie podjął albo przerwał bez uzasadnionego powodu szkolenie zostaje pozbawiony statusu poszukującego pracy na 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia jednego z ww. zdarzeń

 

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 

Osobie bezrobotnej, samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny zostanie skierowany na szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

W przypadku skierowania na szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania szkolenia.

 

Starosta nie finansuje kosztów szkolenia osobom, które rozpoczęły szkolenie bez skierowania wystawionego przez powiatowy urząd pracy.

 

Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać: osobiście: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, pok. 17 lub telefonicznie 24/721-29-14 wew.265.

 

Podstawaprawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
    jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2014r. w sprawie
    szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
    (Dz.U. z 2014r. poz.667)

 

 

Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x